Адміністративне право України

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Адміністративне право України__

 Семестр: 3, 4

 

 Спеціальність (спеціалізація): _____081 Право_______

 

загальна кількість годин 210 (кредитів ЄКТС –  7 );

 аудиторні години –  121  (лекції – 52   , практичні –  69 , семінарські –  0 ,

 лабораторні –  0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом адміністративного права є вивчення сутності, форм та методів державного управління; системи виконавчої влади та правового положення суб’єктів, що її здійснюють; Проблем адміністративного примусу в державному управлінні і відповідальності, управління матеріально-культурним будівництвом, адміністративно-політичною діяльністю та міжгалузевим державним управлінням.

Зміст

Предмет і метод адміністративного права. Адміністративно-правові норми та відносини. Управління як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Органи виконавчої влади – суб’єкти адміністративно-правових відносин. Професійна служба в організаціях. Об’єднання громадян та громадяни України – суб’єкти адміністративно-правових-відносин. Форми управлінської діяльності. Юридичні акти управління. Методи управління. Адміністративний процес. Законність та дисципліна у сфері виконавчої влади.

Дисципліна тісно пов’язана з такими дисциплінами як “Конституційне право України”, “Фінансове право”, “Трудове право”, “Цивільне право”.

 

Результати навчання:

 • знати:

 

 • сутнісні ознаки адміністративного права як галузі публічного права;
 • доктринальні засади виникнення, розвитку та реформування адміністративного права України як галузі права та науки;
 • адміністративно-правові норми та відносини;
 • особливості проходження публічної служби;
 • процедуру видання правових актів публічної адміністрації;
 • основи адміністративної відповідальності;
 • поняття та порядок надання адміністративних послуг; загальні засади адміністративного судочинства;
 • європейські принципи та стандарти адміністративного права;
 • вміти:
 • застосовувати норми і принципи адміністративного права;
 • виявляти, попереджати та ліквідовувати умови і причини порушення норм адміністративного права;
 • приймати адміністративні рішення та оформлювати їх в індивідуально-правові акти

 

Форма  звітності:______залік, екзамен_______

                                                                  (екзамен, залік)

Мова вивчення: ___          українська                              

 

Робоча  програма  дисципліни:         

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)