Теорія права та держави

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Теорія права та держави____

 Семестр: 1, 2   

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___

 

 загальна кількість годин 240 (кредитів ЄКТС – 8);

  аудиторні години – 123 (лекції – 70 , практичні – 53 , семінарські – 0,

  лабораторні – 0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

За своєю сутністю процес вивчення «Теорії права та держави» полягає у вивченні основних інститутів теорії права та держави, що виникають в результаті розвитку держави та закономірностей впливу діяльності органів держави на розвиток права. Метою ж викладання навчальної дисципліни є подання студентам вагомих знань у сфері право та законотворчосиі, надання знань про  особливості виникнення і розвитку основних концепцій виникнення права та держави; допомогти засвоїти положення теорії права з метою правильного застосування їх у правозастосовній практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Теорії права та держави ” є: формування цілісного уявлення про місце та значення держави і права в сучасному суспільстві; формування, поглиблення і систематизація знань про основні поняття теорії держави і права; розширення знань про закономірності, тенденції і основні принципи розвитку державно-правових явищ; розвиток, поглиблення і систематизація уявлень та знань про генезу функціонування окремих правових інститутів; вироблення цілісного погляду на державно-правову дійсність; формування у кожного студента власного наукового розуміння сучасних державно-правових реалій.

 

Результати навчання:

  • знати:

Основні концепції виникнення права та держави; види та способи правотлумачної та правозастосовної діяльності; функції держави; структуру механізму та апарату держави

  • вміти:

аналізувати положення чинного законодавства України та правильно застосовувати його у подальшій діяльності; застосовувати отримані знання при вивченні галузевих дисциплін.

 

Форма  звітності:______залік,_екзамен_____________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:  ____ українська___________________________                         

 

Робоча  програма  дисципліни:            

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)