О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Соціологія___

 Семестр: 5

 

 Спеціальність (спеціалізація): _____081 Право_______

 

загальна кількість годин 60  (кредитів ЄКТС –  2 );

  аудиторні години –  36  (лекції – 18  , практичні – 18  , семінарські – 0 ,

  лабораторні –  0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є соціальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування права як соціального явища, форми і методики їх реалізації для задоволення духовних і матеріальних потреб людства.

Зміст

Соціологія як наука. Предмет і функції соціології. Правова соціологія як наука. Право як соціальне явище. Соціальна дія права. Соціальна ефективність дії права. Законодавча діяльність як вид соціальної діяльності. Правозастосування як вид соціальної діяльності. Особливості правової соціалізації. Правосвідомість та правова культура як особливі форми суспільної свідомості.

Вивчення дисциплін “Соціологія” тісно пов’язано з такими дисциплінами як “Теорія права та держави”, “Філософія”, “Етика: загальна та юридична”,”Основи економічної теорії”, “Політологія”.

 

 

Результати навчання:

 • знати:
 • понятійно-категоріальний апарат соціології,основні підходи до трактування предмета соціологічної науки, організацію, методи та методику проведення соціологічних досліджень, основні соціологічні теорії і концепції та етапи розвитку соціологічної думки, концептуальні засади виникнення та функціонування суспільств;
 • складові та функціональне навантаження найпоширеніших соціальних структур, особливості комунікативних процесів у різних сферах життя, соціальні засади культурного, політичного, правового життя.
 • вміти:
 • давати визначення основних соціологічних понять та категорій;
 • проводити якісний аналіз соціальних фактів, явищ та документів;
 • відтворювати структуру соціальних феноменів;
 • класифікувати різноманітні соціальні структури та структурувати суспільства й культури на основі певних критеріїв, прогнозувати тенденції їх розвитку;
 • ефективно налагоджувати комунікативну діяльність, прилучатися до різних сфер соціального життя (культурної, політичної, правової тощо);
 • обирати оптимальну стратегію поведінки у конфліктних ситуаціях;
 • складати програму та анкету пілотажного соціологічного дослідження.

 

Форма  звітності:______залік_______

                                                                  (екзамен, залік)

Мова вивчення: ___          українська                              

 

Робоча  програма  дисципліни:  http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Kukhar-Sots-RP-Pravo-lits.pdf     

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)