Сирко Мар'яна Василівна

Посада: викладач циклової (предметної) комісії з фундаментальних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Наукові інтереси

історія держави і права, порівняльне правознавство, адміністративне право, податкове право.

Курси

Публікації

 1. Syrko M. V. Prerequisits for adoption, structure and content of the civil code of France of 1804 / M. V.Syrko // Закон и Жизнь («Legea si Viata») : междунар. науч.-практ. правовий журн. – Кишинів, Молдова. – 2013. – № 8/3. – С. 200–203.
 2. Сирко М. В. Правова регламентація спадкування за Кодексом Наполеона Бонапарта 1804 р. / М. В. Сирко // Труды Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2013. – Т. 26(65). – №2. – С. 295–301.
 3. Сирко М. В. Зобов’язальне право за Французьким Цивільним кодексом 1804 р. / М. В. Сирко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 78–82.
 4. Сирко М. В. Рецепція римського права у кодексі Наполеона Бонапарта 1804 р. / М. В.Сирко // Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : матеріали Міжнар. наук. конф., 11 трав. 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 61–63.
 5. Сирко М. В. Джерела та характерні риси права в період першої імперії Франції (Наполеона Бонапарта) / М. В. Сирко // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XI Міжнар студ.-аспір. наук. конф., 20–22 квіт. 2012 / ЛНУ ім. І.Франка Юридичний факультет. – Львів, 2012. – С.6–8.
 6. Сирко М. В. Кодекс Наполеона Бонапарта в князівстві Варшавському / М. В. Сирко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIX звітної наук.-практ. конф., 7–8 лют. 2013 / ЛНУ ім. І.Франка. Юридичний факультет. – Львів, 2013. – С.69–70.
 7. Сирко М. В. Дискусійні проблеми авторства цивільного кодексу Франції 1804 р. (Кодекс Наполеона чи Кодекс Порталіса) / М. В. Сирко // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали Міжнар. студ.-аспір. наук. конф., 26–28 квіт. 2013 / ЛНУ ім. Івана Франка. Юридичний факультет. – Львів, 2013. – С.16–17.
 8. Сирко М. В. Система речових прав за Цивільним кодексом Наполеона Бонапарта 1804 р. / М. В. Сирко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIX звітної науково – прак. конф., 7–8 лют. 2014 / ЛНУ імені Івана Франка. Юридичний факультет. – Львів, 2014. – С.116-120.
 9. Сирко М. В. Шлюбно-сімейні відносини за Цивільним кодексом Наполеона Бонапарта / М. В. Сирко // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали XXXI міжнар. істор.-прав. конф., 27–30 листоп. 2014 р. – Берегово : Ужгород. нац. ун-т, 2014. – С.400–405.
 10. Сирко М. В. Становлення американського конституціоналізму: прийняття «Декларації незалежності» 1776 р. (до 240-річчя проголошення) у співавторстві з професором Тищиком Б.Й. Право України, Київ, 2016 р. – С.157-166.
 11. Сирко М., Тищик Б. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині // Історико-правовий часопис. – №1(7). – 2016р. – С.10-14(фахове видання).

Біографія

Народилася у 1988 р. у м. Львові.

У 2005 році закінчила Львівську школу № 81 з поглибленим вивченням іноземних мов.

У цьому ж році закінчила Львівську обласну Малу академію наук  і вступила на факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2010 році (ОКР “Магістр”, тема магістерської роботи – “Удосконалення інституту адвокатури в Україні: європейський досвід”), а також юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила  у 2011 році (ОКР “Магістр”, тема магістерської роботи –«Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин»).

У  2014 році закінчила Школу польського та європейського права (в рамках спільної співпраці між ЛНУ імені Івана Франка та факультетом Права та Адміністрації Ягеллонського університету в Кракові) .

2012-2015 роки – здобувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; Дисертаційне дослідження «Цивільний кодекс Франції 1804р. та його вплив на цивільне законодавство країн Європи (на прикладі Польщі та Румунії)» зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

У 2015 році у м. Львові захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Розклад