Цивільне право України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
354доцент Цікало В. І.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с
432доцент Цікало В. І.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
354ПРК-21сТропак В. В.
ПРК-22сКоровяк Б. Е.
ПРК-23сСтанько Т. Р.
ПРК-24сКогут В. М.
432ПРК-21сТропак В. В.
ПРК-22сКоровяк Б. Е.
ПРК-23сСтанько Т. Р.
ПРК-24сКогут В. М.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання цивільних відносин та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.

Завдання: засвоєння студентами знань про поняття предмета і методу цивільного права, визначення принципів, функцій, сутності цивільного права, як права приватного, систему цивільного права; з’ясування структури відносин представництва; права власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні, зміст права власності; способи набуття і припинення права власності; моменту виникнення права власності на річ; авторське право і суміжні права, права промислової власності, інші види результатів творчої діяльності; зобов’язального права, поняття договору, його функцій та класифікацій; визначення змісту договорів про передання майна у власність, їх значення у цивільному обороті; з’ясування істотних умов кожного з договорів системи курсу; проведення розмежування між договорами про виконання робіт та надання послуг; вміння застосовувати нормативно-правову базу, що стосується договорів про передання майна в користування; визначення змісту не договірних зобов’язань, засвоєння основ спадково права.

Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв’язувати задачі до практичних занять відповідно до навчального плану. З метою самоконтролю студентам доцільно розв’язувати задачі з програми курсу, складати проекти відповідних документів.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • – джерела правового регулювання цивільних правовідносин;
 • – особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільних правовідносин;
 • – правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб;
 • – джерела зобов’язального права, його структуру;
 • – елементи та особливості суб’єктного складу зобов’язальних правовідносин;
 • – підстави виникнення та припинення зобов’язань;
 • – джерела правового регулювання цивільно-правових договорів;
 • – особливості суб’єктного складу договірних правовідносин;
 • – вимоги законодавства щодо форми та змісту договорів;
 • – підстави виникнення, зміни,  припинення договору;
 • – істотні умови цивільно-правових договорів;
 • – поняття недоговірних зобов’язань та їх відмінності від договірних.
 • – склад цивільного правопорушення;
 • – підстави відповідальності за завдану шкоду;
 • – особливості відшкодування майнової та моральної шкоди у недоговірних зобов’язаннях;
 • – особливості суб’єктного складу спадкових правовідносин;
 • – види спадкування;
 • – порядок та строки прийняття спадщини.

 

вміти:

–            правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус суб’єктів цивільних правовідносин;

–            складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також інших документів;

–            аналізувати практичні казуси;

–            складати проекти цивільно-правових договорів;

–            аналізувати практичні казуси практики цивільно-правового регулювання;

–            правильно тлумачити цивільно-правові норми;

–             застосовувати цивільно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів);

–            складати проекти договорів та інших документів;

–            формувати власну точку щодо об’єктивної необхідності цивільного права, а також на відносини, що недостатньо врегульовані законодавчими актами;

–            використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати недоліки законодавчого регулювання окремих цивільних правовідносин в умовах ринкової економіки і формувати пропозиції щодо їх вирішення;

–            проводити класифікацію договірних відносин, виходячи із системи договорів, передбаченої чинним ЦК України;

–            визначати доцільність застосування окремого виду договору чи змішаного договору в конкретному випадку;

–            складати (оформляти) договори відповідно до вимог чинного законодавства;

–            правильно застосовувати законодавство, що регулює недоговірні та спадкові відносини;

–            аналізувати практичні казуси та розв’язувати ситуаційні завдання.

 

 

 

Рекомендована література

НОРМАТИВНІ АКТИ:

 

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- №30.- Ст.141.
 2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.
 3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.
 4. Кодекс законів про працю України.
 5. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 18 серпня.
 6. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №27-28. – Ст.180.
 7. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – Ст.272.
 8. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №46. – Ст.621.
 9. Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 червня.
 10. Указ Президента України від 03.10.1992 року №493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” // Урядовий кур”єр 09.10.1992 року.
 11. Закон України “Про міжнародне приватне право”.
 12. Закон України від 22.02.2000 року ”Про психіатричну допомогу”// ВВР України. – 2000. – № 19. – ст. 143.
 13. Закон України від 11.12.03 року ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”// ВВР України. – 2004. – № 15. – ст. 232.
 14. Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.03 року// Офіційний вісник України. – 2003. – № 3. – ст. 82.
 15. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.03 року// Офіційний вісник України. – 2003. – № 48. – ст. 2538.
 16. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. // ВВР України. – 2003. – №31-32. – Ст.263.
 17. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.99 р. // ВВР України. – 1999. – №42-43. – Ст.378.
 18. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 р. №65 // Офіційний вісник України. – 2004. – №26. – Ст.1725.
 19. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.
 20. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – №50-51. – Ст.384.
 21. Закон України “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 27 серпня.
 22. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10.04.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст.414.
 23. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.97 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №39. – Ст. 261.
 24. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16.06.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст.504.
 25. Закон України “Про політичні партії в Україні” від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.118.
 26. Закон України “Про благодійництво і благодійні організації” від 16.09.97 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – Ст.292.
 27. Закон України “Про свободу совісті і релігійні організації” від 23.04.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст.283.
 28. Закон України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та обмежень” від 01.07.04р // Офіційний вісник України 2004. -№30. – ст.1993
 29. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001р.// ВВР України. – 2001. – №24. – ст.128
 30. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006р. // ВВР України
 31. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 року// ВВР України. –
 32. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003р.// ВВР України –2003. -№38. –ст.313 (статті 20-32)
 33. Закон України ”Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003р.// ВВР України. – 2004. – №1. – ст.1 (статті 9-18)
 34. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001р.// ВВР України – 2001. – № 21. – ст.103 (статті 25,26)
 35. Закон України “Про приватизаційні папери” від 06.03.1992р. //ВВР України – 1992. – № 26.
 36. Кодекс торговельного мореплавства України // ВВР України – 1995р. – 1995. – №49 – ст. 349 (стаття 134-140)
 37. Закон України “Про інформацію” від 10.02.1992р // ВВР України. – 1992. – №48. – ст.650.
 38. Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, запроваджений Женевською конвенцією 1930 року.
 39. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 02.1993р.// ВВР України. – 1993. – №17. – ст.184
 40. Правила випуску та обігу фондових деривативів, затверджені рішенням ДКЦПФР від 24.06.1997р.//Урядовий кур’єр, 07.08.1997р
 41. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.93 р. (з наступними змінами) // ВВР України- 1993.- №39.- ст. 383.
 42. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 року// ВВР України. – 2003. – № 36. – ст. 275
 43. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 року// ВВР України. – 2003. – № 36. – ст. 276
 44. Тимчасовий порядок державної реєстрації правочинів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 року № 671// Офіційний вісник України. – 2004. – № 21. – ст. 1420
 45. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року// Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – ст.639
 46. Закон України від 01.06.2000 р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – ст. 299
 47. Закон України від 20.11.2003 р. “Про захист суспільної моралі” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №14. – ст.192.
 48. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародно-правові документи. – К., 1995.
 49. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 р. // Права людини: Міжнародні договори ООН і РЄ. – К., 2001.
 50. Сімейний кодекс України 2002 р.
 51. Основи законодавства про охорону здоров’я. Закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №4. – Ст.19.
 52. Закон України від 23.06.1995 року “Про донорство крові та її компонентів”// Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №23. – Ст.183.
 53. Закон України від 16.07.1999 року “Про трансплантацію та інших анатомічних матеріалів людині”// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст.377.
 54. Закон України від 25.06.1991 року “Про охорону навколишнього природного середовища”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.
 55. Закон України від 16.11.1992 року “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №1. – Ст.1.
 56. Закон України від 21.12.1993 року “Про телебачення і радіомовлення”// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №10. – Ст.43.
 57. Закон України від 22.02.2000 року “Про психіатричну допомогу”// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №19. – Ст.143.
 58. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 17.06.1999 року
 59. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №13. – Ст.83.
 60. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.
 61. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №39. – Ст.333.
 62. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524.
 63. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №17. – Ст.122.
 64. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №34. – Ст.160.
 65. Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст.228.
 66. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. “Про право власності на окремі види майна” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – Ст.517.
 67. Закон України від 19.06.2003 року „Про фермерське господарство”// Голос України. – 29.07.2003 року.
 68. Закон України від 21.05.1997 року „Про місцеве самоврядування”// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 30. – Ст. 170.
 69. Закон України від 29.11.2001 року Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.
 70. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – – №43. –  Ст.214.
 71. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.32; в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2001.- 14 лютого.
 72. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- №32.- Ст.267.
 73. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- №7.- Ст.36.
 74. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- №7.- Ст.34.
 75. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” в редакції закону від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №23. – Ст.163.
 76. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. –  – №8. – Ст. 28.
 77. Закон України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст.434.
 78. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 // Офіційний вісник України. – –  № 51. – Ст. 3354.
 79. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України – 2001. –  № 52. – Ст.2369.
 80. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст.128.
 81. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст.129.
 82. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 386.
 83. Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2001 р. № 469 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1227.
 84. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. № 197 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 887.
 85. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. № 110 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 531.
 86. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 р. № 290 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Ст. 803.
 87. Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 р. № 198 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 773.
 88. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116.
 89. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 5. – Ст. 207.
 90. Закон України від 05.06.2003 року „Про іпотеку”// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – ст. 313
 91. Закон України від 02.10.1992 року „Про заставу”// Голос України. – 11.11.1992 року
 92. Закон України від 18.11.2003 року „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”
 93. Закон України від 1993 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»// 1993. – № 39. – ст. 383.
 94. Конвенція ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993. Закон України “Про виконавче провадження”
 95. Закон України від 2 грудня 1997 року “Про торгово-промислові палати в Україні” // ВВР. 1998. №13. Ст. 52. Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” в редакції закону від 1 грудня 2006 р. //ВВР. 1991. №30. Ст.379. Закон України від 3 грудня 1990 року “Про ціни і ціноутворення” //ВВР. 1990. №52. Ст.650.
 96. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003р. // ВВР.2003. № 38. ст.313.
 97. Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року “Про стандартизацію і сертифікацію” // ВВР. 1993. №27. Ст.289.
 98. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації застав­леного майна // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 року.
 99. Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжна­род­них правил інтерпретації комерційних термінів” // Урядовий кур’єр. 1994, 6 жовтня. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001р. // ВВР. 2001. № 12. ст.64.
 100. Закон України від 7 червня 1996 року “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР. 1996. №36. Ст.164.
 101. Закон України від 23 грудня 1997 року “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” //ВВР. 1998. №19. Ст.98. (з наступними змінами і доповненнями).
 102. Закон України „Про рекламу” в редакції від 11.07.2003р. // ВВР. 2004. № 8. ст. 62. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громп. Харчування та послуг” твід 06.07.95 р. в ред. Від 01.06.2000.№38. Ст.315.
 103. Закон України від 23 березня 1996 року “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” // ВВР. 1996. №20. Ст.82. (з наступними змінами і доповненнями).
 104. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” // Урядовий кур’єр. 1994, 14 квітня. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами //Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 185 від 11.07.2003р.
 105. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 98 від 11.03.2004р. Закон України “Про товарну біржу” від 10.12.1991р. // ВВР, 1992, № 10, ст.139. (з наступними змінами і доповненнями).
 106. Закон України від 02 червня 2005 року «Про теплопостачання» // Відомості Верховної Ради України, 2005 №28 (15.07.05) ст. 373.
 107. Закон України від 3 березня 1999 року ”Про державне оборонне замовлення” // Голос України. 1999, 3 квітня.
 108. Постанова Кабінету Міністрів від 28 березня 1993 року ”Про кооперовані поставки продукції виробничо-технічного призначення” // Урядовий кур’єр. 1993, 1 квітня.
 109. Постанова Кабінету Міністрів від 10 серпня 1993 року “Про тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення”.
 110. Постанова Кабінету Міністрів від 18 травня 1994 року “Про затвердження положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав –учасниць СНД // Урядовий кур’єр. 1994, 26 травня.
 111. Положення Про поставки продукції виробничо-технічного призначення. Положення Про поставки товарів народного споживання. СП СССР. 1988. №24-25. Ст.7.
 112. Постанова Верховної Ради України від 12 березня 1991 року “Про порядок тимчасової дії на території України законодавства Союзу РСР” // ВВР. 1991. №46. Ст.621.
 113. Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав – учасниць СНД від 23 грудня 1993 року.
 114. Закон України від 16 вересня 1997 року “Про благодійництво та благодійні організації” // Голос України. 1997, 15 жовтня.
 115. Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт” // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року // Офіційний вісник. 1998. №46.
 116. Закон України від 6 жовтня 1998 року “Про оренду землі” // ВВР. 1998. №46-47. Ст.280.
 117. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. Укрсоюзсервіс. // Офіційний вісник України. 2000, №3.
 118. Інструкція щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання // Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 30 травня 1994 року.
 119. Інструкція від 28 квітня 1997 року “Про порядок передачі в оренду вантажних вагонів. Затв. наказом Мінтрансу // Офіційний вісник. 1997. №25.
 120. Закон України “Про оренду державного і комунального майна” в редакції від 14.03.1995р. (з наступними змінами і доповненнями).
 121. Методика оцінки об’єкта оренди, затв постановою КМУ № 3 від 02.01.2003р. // УК від 22.01.2003р.
 122. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затв. наказом ФДМУ № 1774 від 23.08.2000р. // ОВУ від 12.01.2001, № 52, ст. 2281.
 123. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року
 124. Примірний договір фінансового лізингу // Затв. наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 3 березня 1998 року.
 125. Правила побутового обслуговування населення // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року. Офіційний вісник України, 25.06.1999, № 23, ст. 1048.
 126. Інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг// Затв. наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення №20 від 27.08.2000 року.
 127. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада1992 року // ВВР. 1992. №52. Ст. 683. (з наступними змінами і доповненнями).
 128. Загальні умови укладення і виконання договорів підряду у капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668.
 129. Повітряний кодекс України // ВВР. 1993. №25. ст.274.
 130. Кодекс торгового мореплавства України // ВВР. 1995. №47-52. Ст.349.
 131. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.
 132. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.
 133. Статут залізниць України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №14.
 134. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР // Утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955года // Свод законов СССР. Том 8. С.197.
 135. Устав автомобильного транспорта Украинской ССР // Утв. постановлением Совета Министров от 27 июля 1969 года // Свод законов УССР. Том 7. с. 45.
 136. Закон України “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва” // УК від 09.02.2005р.
 137. Закон України “Про страхування” в редакції від 04.10.2001р. (з наступними змінами і доповненнями).
 138. Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004р. // Офіційний Вісник України від 13.08.2004р., № 30.
 139. Положення про обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті // Затв. постановою КМУ від 14 серпня 1996 року // Урядовий кур’єр. 1996, 12 вересня.
 140. Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року // ЗП України. 1996. №19.
 141. Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків // Затв. наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 12 березня 1994 року.
 142. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 3 березня 1995 року.
 143. Декрет Кабінету Міністрів “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 року // ВВР. 1993. №19. Ст.95.
 144. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» вiд 12.07.2001  № 2664-III
 145. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).
 146. Закон України “Про Національний банк України” від 20 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. 1999, №24.
 147. Закон України в редакції від 01.12.2005 року «Про захист прав споживачів»// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – ст.84
 148. Закон України від 05.04.2001 року «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №29. – ст. 137.
 149. Закон України від 12.07.2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – ст. 1.
 150. Закон України від 20.05.1999 року «Про Національний банк України»// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – ст. 238.
 151. Закон України від 22.11.1996 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – ст. 28.
 152. Закон України від 7.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5–6. – ст. 30.
 153. Закон України від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1174.
 154. Закон України від 22.05.2003 року «Про електронний цифровий підпис»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1175.
 155. Закон України від 05.06.2003 року «Про іпотеку»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №28. – ст. 1362.
 156. Закон України від 19.06.2003 року «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 1526.
 157. Закон України від 23.06.2005 року «Про організацію формування та обігу кредитних історій»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 421
 158. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року «Про систему валютного регулювання та валютного контролю»// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №17. – ст. 184
 159. Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.05.1998 року №181// Вісник Національного банку України. – 1998. – №9.
 160. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.02.1996 року №37 // Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти. т.1. К.: Ін-Юре, 1998, 3(Б)5.
 161. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 19–53.
 162. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 року// Вісник Національного банку України. – 2007. – № 6.
 163. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 року (з наступними змінами)// Офіційний вісник України. – 2004. – №13.
 164. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. – № 51. – ст. 2707
 165. Закон України від 20.09.2001 року «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – ст.30
 166. Закон України від 21.11.1996 року «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 8. – ст. 60
 167. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2004. – № 1. – ст. 8
 168. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639//
 169. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

І. Література для вивчення всього курсу:

 1. Гражданское право: В 2 т.: Учебник / Отв.ред. Е.А.Суханов. – М.: БЕК, 2002 (Т.І, Т.ІІ).
 2. Гражданское право: Учебник: В 2 ч. / Под.ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. – М.: Проспект, 1996 (Ч.1, Ч.2).
 3. Гражданское право: Учебник: В 3 ч. / Отв.ред. В.П.Мозолин, А.И.Масляев. – М.: Юристъ, 2007 (Ч.1, Ч.2, Ч.3).
 4. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С.Довгерта. – К., 2000.
 5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2004.
 6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006 (Т.І., Т.ІІ.)
 7. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005.
 8. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. – К.: Істина, 2003.
 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006 (Т.1. Загальна частина, Т.2. Особлива частина).
 10. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2006 (Кн.1, Кн.2).
 11. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком-Інтер, 2004 (Т.1, Т.2).
 12. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників Проекту ЦКУ. – К.: Істина, 2004.
 13. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 кн. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. (Кн.1, Кн.2).
 14. Цивільний кодекс України: Постатейний коментар у двох частинах / Відп.ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005 (Ч.1, Ч.2).

 

ІІ. Література до тем Розділу І:

 1. Азімов Ч.Н. Поняття і зміст приватного права // Вісник АПрН України. – 1998. – №3.
 2. Азімов Ч.Н. Про предмет і метод цивільного права // Вісник АПрН України. -1999. – №1.
 3. Алексеев С.С. Предмет советского гражданского права. – Свердловск, 1959.
 4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., 1999.
 5. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М., 1963.
 6. Дністрянський С. Погляд на теорії права та держави. – Львів, 1925.
 7. Егоров Н.Д. Гражданско-правове регулирование общественных отношений. –Л., 1986.
 8. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. – М., 2002.
 9. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2000.
 10. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. – Л., 1975.
 11. Красавчиков О.А. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании // Советское государство и право. – 1970. – № 1.
 12. Методологія приватного права : Зб. наук. праць / Редкол. О.Д.Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
 13. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2003.
 14. Сібільов М.Загальна характеристика сфери приватного права // Вісник АПрН України. – 2001. – №2.
 15. Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Проведение. – 1992. – № 2.
 16. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид. лит., 1974.
 17. Харитонов Є.О. Українська традиція приватного права: між Сходом і Заходом // Вісник АПрН України. – 2000. – № 4.
 18. Яворська О.С. Цивільні відносини: нові підходи у правовому регулюванні // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3.
 19. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. – Свердловск, 1972.

 

ІІІ. Література до тем Розділу ІІ:

 1. Бервено С.Н., Яроцкий В.Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине.- Х., 2001.
 2. Бірюков В. Визначення поняття цінних паперів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6.
 3. Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица // Государство и право. – 1997. – №10.
 4. Борисова В.І. Теорії юридичної особи: історія та сучасність // Вісник АПрН України. – 2001. – № 4.
 5. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1984.
 6. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, государственные юридические лица ). – М.: Юриздат, 1947.
 7. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976.
 8. Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Монографія. – Львів, 2007.
 9. Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961.
 10. Григоровська Л. В. Шляхи вдосконалення законодавства, що регулює вексельний обіг в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3.
 11. Дністрянський С. Цивільне право. – Т.І. – Відень, 1919.
 12. Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя// Право України. – 1999. – №4.
 13. Иванова Л.Я. Гражданская правосубъектность лиц, страдающих психическими расстройствами. Автореф. дисс. … канд.юрид.наук. – Екатеринбург, 1993.
 14. Кравчук В.М. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: основні проблеми // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №12; 2002. – №1.
 15. Кравчук В.М. Правові ознаки юридичної особи // Предпринимательство, хазяйство и право. – 1999. – № 8.
 16. Кравчук В.М. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання // Право України. – 1999. – № 12.
 17. Красавчиков О.А. Сущность юридического лица. // Совеское государство и право. – 1976. – № 2.
 18. Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних. – М., 1968.
 19. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування і функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 20. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К., 2004.
 21. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб: Юр. Центр Пресс, 2002.
 22. Леонова Г.Б. Учреждение как субъект гражданского права // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1998. – № 1.
 23. Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 2004.
 24. Онуфрієнко О. Дискусійні питання визначення цінних паперів як об’єктів права// Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9.
 25. Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими. – М., 1985.
 26. Романов О.Е. Теоретические и практические аспекты определения состава предприятия как имущественного комплекса // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып.6 / Под. ред О.Ю.Шилохвоста. – М., 2003.
 27. Ромовська З.В. Цивільна дієздатність громадянина (фізичної особи) // Право України. – 1995. – № 2.
 28. Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян // Право України. – 1994. – № 10.
 29. Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. М.И.Брагинского. – М.: Статут, 1999.
 30. Спасибо–Фатеева И.В. Акционерные общества: Корпоративные правоотношения. – Х., 1998.
 31. Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском праве. М., 2002
 32. Сыродоев Н.А. Земля как объект гражданского оборота // Государство и право. – 2003. – № 8
 33. Туктаров Ю.Е Имущественные права как объекты гражданско-правового оборота // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 6 / Под. ред. О.Ю. Шилохвоста. – М., 2003.
 34. Хохлов Е.Б., Бородин В.В. Понятие юридического лица : история и современная трактовка // Государство и право. – 1993. – № 9.
 35. Цікало В.І., Гнатів О.М. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7.
 36. Цікало В.І. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми // Право України. – 2006. – № 6.
 37. Яворська О.С. Проблеми правосуб’єктності ЗАТ // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3.
 38. Яворська О.С. Цінні папери як об’єкти цивільних прав // Нотар. – 2004. – № 2.
 39. Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений: Теория и практика. – М., 2005.
 40. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції). Монографія. – Харків: Право, 2006.

 

ІV. Література до тем Розділу IІІ:

 1. Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Известия АН СССР. – 1946. – № 6.
 2. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. – Калинин, 1978.
 3. Белов В.А. Коммерческое представительство и агентирование (договора). – М., 2001.
 4. Богдан Й.Г. Захист цивільних прав та інтересів // Нотар. – 2005. – № 1-2.
 5. Богдан Й.Г. Представництво за новим Цивільним кодексом України // Нотар. – 2004. – № 1.
 6. Боднар Т.В. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2.
 7. Брагинский М.И. Сделки. Представительство. Исковая давность // Хозяйство и право. – 1995. – № 6.
 8. Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України // Право України. – 2003. – № 12.
 9. Власова А.Г. Сделки. Представительство. Исковая давность. – М., 1970.
 10. Гаврилов Э., Илларионова П. Недействительность сделок, заключенных под влиянием заблуждения или обмана // Советская юстиция. – 1978. – № 19.
 11. Гаврилов Э.П. Об исковой давности // Российская юстиция. – 1998. – № 2.
 12. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – М., 1972.
 13. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. – М., 1967.
 14. Дзера О., Отраднова О. Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним кодексом України // Юридична Україна. – 2003. – № 10.
 15. Егоров Ю.П. Понятие сделки. – Свердловск, 1990.
 16. Егоров Ю.П. Сделки в гражданском праве. – Новосибирск, 1995.
 17. Жгунова А.В. Сроки в советском гражданском праве. Автореф. … дисс. канд.. юрид. наук / 12.00.03. – Свердловск, 1971.
 18. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М., 1984.
 19. Кириллова М.Я. Исковая давность. – М., 1966.
 20. Коссак В.М. Строки в капітальному будівництві. – К.: Будівельник, 1991.
 21. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М., 1958.
 22. Крупко П. Суб’єкти добровільного представництва за цивільним правом // Право України. – – №5.
 23. Кузьмішин А. Класифікація представництва і повноваження в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – №8.
 24. Кучер В. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок // Право України. – 2003. – №12.
 25. Левшина В. Сделки: виды, условия действительности, правовые последствия // Закон. – 1993. – № 8.
 26. Ли А.С. Разграничение сделок представительства и посредничества // Законодательство и экономика. – 1995. – №11-12.
 27. Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах. – Львів: ЛДУ, 1992.
 28. Луць В.В. Строки захисту цивільних прав. – Львів: ЛДУ, 1993.
 29. Луць В.В. Строки і терміни в новому Цивільному кодексі України // Методологія приватного права: Зб. наук. праць. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
 30. Малеин Н.С. Закон, ответственность и злоупотребление правом // Советское государство и право. – 1991. – № 11.
 31. Масевич М. Исковая давность // Хозяйство и право. – 1993. – № 9.
 32. Матвеев И.В. Правовая природа недействитеьных сделок. – М., 2004.
 33. Матвеев И.В. Юридическое значение формы сделки и ответственность за ее нарушение // Хозяйство и право. – 2001. – №12.
 34. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. – Томск, 1980.
 35. Нерсесов Н.И. Понятие добровольного представительства в гражданском праве // Избранные труды по представительству и ценными бумагами в гражданском праве. – М., 1998.
 36. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. – М., 1954.
 37. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление (очерк теории, философии и психологии права). – Душанбе, 1983.
 38. Осипова А.Г. Правовое регулирование сделок, совершенных гражданами. – Минск, 1986.
 39. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и её последствия. – Ленинград, 1960.
 40. Ринг М. Об исковой давности // Советское государство и право. – 1960. – № 10.
 41. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Львов, 1985.
 42. Ромовская З.В. Спорные вопросы учения об исковой давности // Совершенствование правового регулирования в период перестройки. Вестник Львовского университета. – 1988. – Вып.26.
 43. Рясенцев В.А. Основания представительства в советском гражданском праве // Уч. записки ВЮЗИ. – Вып. 1. – М., 1948.
 44. Рясенцев В.А. Сделки по советскому гражданскому праву. – М., 1951.
 45. Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав. – М., 2002.
 46. Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе (вопросы теории: сущность, содержание, структура) / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1982.
 47. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник господарського судочинства. – 2004. – №2.
 48. Толстой В.С. Законодательство о сделках: спорные вопросы практики его применения. – М., 1982.
 49. Толстой В.С. Мнимые и притворные сделки // Социалистическая законность. – 1971. – №12.
 50. Толстой Ю.К. Исковая давность // Правоведение. – 1992. – № 4.
 51. Фролов В. Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів // Право України. – 2004. – №1.
 52. Хатнюк Н. Юридична природа фіктивних та удаваних правочинів // Право України. – 2004. – № 4.
 53. Цікало В.І. Давність у цивільних правовідносинах. Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.03. – Львів, 2004.
 54. Шахматов В.П. Составы недействительных сделок и обусловленные ими последствия. – Томск, 1967.
 55. Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. – М., 1980.
 56. Эрделевский А. Недействительность сделки // Российская юстиция. – 1999. – №11-12.

 

 1. V. Література до тем Розділу ІV:
 2. Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми // Право України. – 2001. – №1.
 3. Гурська Т. Право на здоров’я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6.
 4. Ковалёв М.И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. – 1992. – № 7.
 5. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. – Екатеринбург, 1994.
 6. Луспеник Д.Д. Новий ЦКУ. Спеціальні способи захисту честі, гідності, ділової репутації за новим цивільним кодексом: теоретичні і практичні аспекти // Адвокат. – 2004. – № 4.
 7. Малеин Н.С. Охрана личных (неимущественных) прав граждан // Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С.Малеин, В.П.Мозолин и др. – М.: Наука, 1986.
 8. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. – М., 1991.
 9. Малеина М.Н. О праве на жизнь // Государство и право. – 1992. – № 2.
 10. Малеина М.Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: проблемы теории и законодательства // Государство и право. – 2000. – № 2.
 11. Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан СССР (понятие, виды, классификация, содержание, гражданско-правовая защита). Автореф. дис. … канд.юрид.наук. – К, 1968.
 12. Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. – № 1(6).
 13. Соловйов А. Деякі аспекти „права людини на смерть” // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4.
 14. Соловйов А. Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті права людини на життя // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 36. – Львів, 2001.
 15. Соловйов А. До питання співвідношення понять права людини на життя та на охорону здоров’я і медичну допомогу// Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10.
 16. Стефанчук Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи// Право України. – 2003. – № 11.
 17. Стефанчук Р. Проблеми правового закріплення та захисту репродуктивних прав фізичної особи// Юридичний вісник України. – 2004. – № 23 (5-11 червня).
 18. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Наукова думка, 2001.
 19. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія. – Хмельницький, 2007.
 20. Ярешко О. Категорія „ділова репутація” в цивільному праві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип.38. – Львів, 2003.
 21. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона: гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. – М., 1990.

 

VІ. Література до тем Розділу V:

 1. Азімов Ч.Н. Сервітути в цивільному праві України // Вісник АПрН України. – 2000. – №1.
 2. Анурова О. Н., Звонок С. Н., Скловский К. И. Собственность в гражданском праве // Государство и право. – 2001. – № 8.
 3. Безсмертна Н. Межі здійснення права приватної власності в Україні // Право України. – 2002. – №6.
 4. Безсмертна Н. Співвідношення понять “право власності” та “здійснення права власності” // Право України. – 2003. – №11.
 5. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. – М.-Л., 1948.
 6. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності. – К., 2001
 7. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К., 1996.
 8. Жилінкова І. Правовий режим спільності майна подружжя// Вісник АПрН України. – № 18.
 9. Левик А., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло // Право України. – 2001. – №9.
 10. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві: Монографія. – К., 2002.
 11. Мананкова Р.П. Правоотношение общей долевой собственности по советскому законодательству. – Томск, 1977.
 12. Мартин В.М. Право користування чужим майном (сервітути) за новим законодавством України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип.39.
 13. Мельник М. Володіння за новим Цивільним кодексом України // Право України. – 2004. – №1.
 14. Мисник Н.Н. Правовая природа общей собственности // Правоведение. – 1993. – № 1.
 15. Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України. – 2002. – №9.
 16. Мічурін Є.О. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства. – 2002. – №3.
 17. Музика Л. Власність в економічному та правовому вимірі // Право України. – 2001. – №12.
 18. Підопригора О. Речеві права на чуже майно за новим Цивільним кодексом України // Вісник АПрН України. – 2003. – №4.
 19. Право власності в Україні: Навч.посібн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
 20. Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н.Шевченко. – К., 1996.
 21. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / За ред. Я.М.Шевченко. – Х.: Консум, 1999.
 22. Рубанов А.А. Проблемы совершенствования теоретической модели права собственности // Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С.Малеин, В.П.Мозолин и др. – М.: Наука, 1986.
 23. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М., 2000.
 24. Слипченко С.А. Право доверительной собственности: Монография. – Харьков: Консум, 2000.
 25. Сокуренко В. Власність – основа свободи. На шляху до правової держави // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 1992.
 26. Соловьёв А. Наиболее общее понятие права собственности // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №9.
 27. Суханов Е. Лекции о праве собственности. – М.: Юридическая литература, 1991.
 28. Суханов Е. Общие положения о праве собственности и других вещных правах // Хозяйство и право. – 1995. – №6.
 29. Суханов Е. Общие положения о праве собственности и других вещных правах // Хозяйство и право. – 1995. – №6.
 30. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М., 1991.
 31. Трофименко А. В. К вопросу о соотношении общетеоретической модели субьективного права и цивилистической модели права собственности // Государство и право. – 2003. – №2.
 32. Фонов А. П. К вопросу о собствености гражданском праве: проблемы теории и практики // Государство и право. – 2003. – № 10.
 33. Цікало В.І. Набувальна давність в новому Цивільному кодексі України // Нотар. – 2003. – № 1.
 34. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ,
 35. Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Труды по гражданскому праву. – М., 2001.
 36. Яворська О.С. Проблеми виникнення права приватної власності за давністю володіння (набувальна давність) // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1.
 37. Яворська О.С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності громадян за цивільним законодавством України. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1996.

 

VІІ. Література до тем Розділу VІ:

 1. Бачун О. Захист об’єктів інтелектуальної власності в господарських судах України // Право України. – 2002. – №7.
 2. Бегова Т. Суб’єкти права інтелектуальної власності на ноу-хау // Право України. – 2005. – № 11.
 3. Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної діяльності // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №1.
 4. Варфоломеева Ю.А. Интеллектуальна собственность в условиях инновационного развития: Монография. – М.: Ось-89, 2006.
 5. Ващинець І.І. Деякі проблеми реалізації права слідування за чинним законодавством України // Право України. – 2005. – № 3.
 6. Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. – М., 2005.
 7. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клувер, 2006.
 8. Демченко Т.С. Сутність права на товарний знак // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №4.
 9. Демченко Т.С. Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000. – №2.
 10. Дмитрієва С. Деякі аспекти правової охорони зазначень походження товарів в Україні // Право України. – 2003. – №2.
 11. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. – М.: Статут, 2005.
 12. Дюма Роллан. Литературная и художественная собственность. – М., 1993.
 13. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Науково-практичне видання: У 4 т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького.- К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999.
 14. Кашинцева О.Ю. Особливості захисту права власності на знак для товарів і послуг // Право України.- 2000.- №6.
 15. Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб¢єкти права на знак для товарів і послуг // Право України.- 1999.- №7.
 16. Кодинець А.О. Географічне зазначення та торговельна марка: проблеми правової охорони // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3.
 17. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007.
 18. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К., 2006.
 19. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3.
 20. Кухар В.І., Афанасьєв В.В., Жуков В.І. Юридична природа права інтелектуальної власності: врахування при вирішенні спорів // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3.
 21. Макода В.Є. Об’єкти промислового зразка // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- №2.
 22. Макода В.Є. Оформлення прав на промисловий зразок // Право України.- 2000.- №5.
 23. Макода В.Є. Припинення правової охорони промислового зразка та захист прав на нього // Право України.- 2000.- №6.
 24. Мамиофа И.Э. Охрана изобретений и технический прогресс.- М.: Юрид. лит., 1974.
 25. Мельник О.М. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання // Право України.- 1999.- №4.
 26. Мельник О.М. Захист права на товарний знак // Право України.- 2001.- №3.
 27. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні: Монографія. – Х., 2002.
 28. Мельник О.М. Товарний знак та його ознаки // Право України.- 1999.- №2.
 29. Мельников А.А. Понятие “ноу-хау” и правовая регламентация отношений по его передаче // Советское государство и право.- 1981.- №11.
 30. Москаленко В.С. Деякі питання судового захисту права промислової власності // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1999.- №1.
 31. Основы интеллектуальной собственности.- К.: Издательский Дом «Ін Юре», 1999.
 32. Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України. – 2002. – №2.
 33. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К., 2004.
 34. Петренко О.Б. Застосування заходів оперативного впливу у захисті прав на об’єкти промислової власності // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №1.
 35. Петренко С. Правовий захист комп’ютерних програм // Право України. – 2003. – №3.
 36. Підопригора О.А. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // Право України. – 2003. – №7.
 37. Підопригора О.А. Захист права інтелектуальної власності потребує удосконалення // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- №1.
 38. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак. ун-тів.- К.: Юрінком-Інтер, 1998.
 39. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник / За заг.ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: Ін Юре, 2004.
 40. Свядосц Ю.И. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт. – М., 1986.
 41. Святоцький О., Крайнєв П. Право на загальновідомий знак для товарів і послуг в Україні // Право України. – 2002. – №5.
 42. Селіванов А. Кому належить право на фірмове найменування (фірму)? // Право України. – 2002. – №11.
 43. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.- М., 2001.
 44. Халаїм Н. Правова природа патенту на промисловий зразок // Право України. – 2000.- №8.
 45. Халаїм Н. Правове регулювання прав на промислові зразки, створені кількома особами // Право України. – 1999.- №12.
 46. Халаїм Н. Судові засоби захисту превентивного характеру та захист прав патентоволодільця // Право України. – 2000.- №11.
 47. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. — X., 2002.
 48. Штефан О. Авторське право на сучасні комп’ютерні технології // Право України. – 2005. – №2.
 49. Якубівський І. Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип.42.
 50. Ярошевська Г. Поняття службового винаходу // Право України. – 2005. – №6.

 

VІІІ. Література до тем Розділу VІІ:

 1. Агарков М.М. Обязательство по советскому праву. – М., 1940.
 2. Азимов Ч.Н. Залоговое право. – Харьков, 1993.
 3. Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. – М., 2004
 4. Баранець О.М. Актуальні проблеми застави земельних ділянок // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 4.
 5. Баринова Е.А. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного обязательства // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. – М., 2003.
 6. Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном (замене исполнения). – М., 2003.
 7. Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. – М., 2000.
 8. Благая І. Історія правового інституту застави і сучасність // Право України. – 1999. – № 1.
 9. Богатырёв Ф.О. Залог прав // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4/ Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002
 10. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
 11. Боднар Т.В. Гарантія як вид забезпечення виконання зобов’язання за Цивільним кодексом України // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 2.
 12. Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов’язань // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 4.
 13. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2001.
 14. Брагинский М.И. Залог и закон о залоге // Хозяйство и право. – 1993. – № 2.
 15. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (теоретические аспекты). – М., 1976.
 16. Вишневский А.А. Залоговое право. – М., 1995.
 17. Власова А.В. Правовая природа принятия исполнения по обязательству // Государство и право. – 1995. – № 5.
 18. Вошатко А.В. О сущности уступки права требования // Очерки по торговому праву / Под ред. Е.А. Крашенинникова. – Вып. 7. – Ярославль, 2001.
 19. Габов А. Некоторые вопросы уступки права // Хозяйство и право. – 1999. – №4.
 20. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (общие положения). – Минск, 1968.
 21. Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Монографія. – Львів, 2007.
 22. Годеме Е. Общая теория обязательств. – М., 1948.
 23. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2001.
 24. Дякович М. Іпотека – інструмент для боржника і кредитора. – Львів, 2004
 25. Егоров Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. – 1989. – № 3.
 26. Загорулько О. Заклад як речевий спосіб забезпечення виконання зобов’язань / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 1997.
 27. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми // Право України. – 2002. – № 11.
 28. Зобов’язальне право: Теорія і практика: Навчальний посібник / За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 29. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид.лит., 1975.
 30. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Ленинград, 1955.
 31. Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов’язання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11.
 32. Камалитдинова Р.А. Развитие доктрины невозможности исполнения обязательств в различных правовых системах // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4 / Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002.
 33. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. – Одеса, 2006.
 34. Карапетов А.Г. Соотношение принципа реального исполнения и мер гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. – М., 2003.
 35. Ковальчук А. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні // Право України. – 2002. – № 9.
 36. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. – № 10.
 37. Комберянов С. Удержание – гарантия исполнения обязательств // Юридическая практика. – 2003. – № 32.
 38. Коссак В.М. Договір як підстава виникнення заставних зобов’язань // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36.
 39. Коссак В.М. Оперативні санкції в новому Цивільному кодексі України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип.39.
 40. Коссак В.М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового Цивільного кодексу України // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. – Львів, 2003.
 41. Кот О.О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 42. Кот О.О. Уступка вимоги: доктрина, законодавство та практика // Вісник господарського судочинства. – 2000. – № 4.
 43. Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. – Свердловск, 1973.
 44. Красавчиков О.А. Система отдельных видов обязательств // Советская юстиция. – 1960. – № 5.
 45. Крашенинников Е.А. Допустимость уступки требования // Хозяйство и право. – 2000. – № 8.
 46. Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. – М.: Лекс-Книга, 2002.
 47. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). – М., 1981.
 48. Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів, 2005.
 49. Лилак Д. Забезпечення виконання господарсько-правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996. – № 12.
 50. Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. – К., 1951.
 51. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. – М., 1970
 52. Міхалев А. Договір поруки як засіб забезпечення // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8.
 53. Міхно О. Припинення цивільно-правового договору через неможливість його виконання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11.
 54. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М., 1950.
 55. Новосёлова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческом праве. – М., 2003.
 56. Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві. Автореф. канд. юрид. наук. – К., 2002.
 57. Павлодский Е.А. Невозможность исполнения обязательств в современном договорном праве // Проблемы современного гражданского права. – М.: Городец, 2000.
 58. Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. – М., 1978.
 59. Почуйкин В. Некоторые вопросы уступки права требования в современном гражданском праве // Хозяйство и право. – 2000. – № 1, 2.
 60. Примак В.Д. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності // Право України. – 2002. – № 10.
 61. Примак В.Д. Неможливість виконання зобов’язання крізь призму цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1.
 62. Примак В.Д. Непереборна сила у контексті цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 4.
 63. Примак В.Д. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 4.
 64. Процьків Н.М. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України. Автореф. … дис. канд. юрид. наук. – К., 2003
 65. Пучковская И.И. Ипотека: залог недвижимости. – Харьков: Консум, 1997.
 66. Пушай В.І. Визнання цесії як завершальний етап її історичного розвитку // Вісник господарського судочинства. – 2000. – № 4.
 67. Пушай В.І. Деякі проблеми відступлення права вимоги за новим Цивільним кодексом України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3.
 68. Рясенцев В.А. Прекращение обязательств в судебной практике // Советская юстиция. – 1978. – № 18.
 69. Саватье Р. Теория обязательств. – М., 1972.
 70. Савицька А.М. Сутність цивільно-правової відповідальності // Юридична відповідальність (цивілістичні аспекти) / За ред. Н.І.Титової. – Львів, 1975.
 71. Савицька А.М. Форми протиправної поведінки за радянським цивільним правом // Юридична відповідальність (цивілістичні аспекти) / За ред. Н.І.Титової. – Львів, 1975.
 72. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом. – М., 2003.
 73. Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М., 2003
 74. Сібільов М. Договірне зобов’язання та його виконання // Вісник АПрН України. – 2003. – № 2-3.
 75. Слюсаревский Н. Имущественный поручитель: поручитель или залогодатель// Юридическая практика. – 2002. – 27.03.
 76. Сумской Д. Вина как условие гражданско-правовой ответственности юридического лица // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8.
 77. Хохлова Г.В. Понятие гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 5 / Под ред. В.В. Витрянского. – М., 2002.
 78. Толстой В.С. Исполнение обязательств. – М., 1973.
 79. Фогельсон Ю.Б. Избранные вопросы общей теории обязательств: Курс лекций. – М.: Юристъ, 2001.
 80. Цікало В.І. Співвідношення між „завдатком”, „авансом” і „попереднім договором” // Нотар. – 2005. – № 3-4.
 81. Чеговадзе Л. Уступка права требования. Закон и правоприменительная практика // Хазяйство и право. – 2001. – № 9.
 82. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву. – М., 2001
 83. Черных А.В. Залог недвижимости в российском гражданском праве. – М., 1995.
 84. Шаповалова О.І. Юридичні умови застосування неустойки, процентів як мір цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3.
 85. Шикова Е.А. Правовые проблемы залога ценных бумаг // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4 / Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002.
 86. Шкрум П.С. Застава як речово-правовий спосіб забезпечення зобов’язань за законодавством України / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1996.

 

ІХ. Література до тем Розділу VІІІ:

 1. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 2. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
 3. Бородовський С.О. Укладення, зміна і розірвання договору у цивільному праві України: Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – К., 2005.
 4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2001.
 5. Договірне право України. Загальна частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 6. Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2007.
 7. Егоров Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. – – №3.
 8. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид.лит.,
 9. Лідовець Р. А. Змішані договори в цивільному праві України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Л., 2005.
 10. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посібн. – К., 2004.
 11. Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров. – М.: Юрид.лит., 1975.
 12. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. – Х., 2007.
 13. Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2003.
 14. Сібільов М. Базові моделі регулювання договірних відносин за новим Цивільним кодексом України // Українське комерційне право. – 2003. – № 4.
 15. Собчак А.С. Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве // Советское государство и право. – – №11.
 16. Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. – М.: Статут, 2004.

 

Х. Література до тем Розділу ІХ:

 1. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник / Відп.ред. Р.А.Майданик. – К., 2007.
 2. Апанасюк М. П. Договір ренти: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2004.
 3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2.: Договоры о передаче имущества. – М: Статут., 2000.
 4. Великорода О.М. Договір довічного утримання: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К,, 2006.
 5. Демченко Н.С. Договір купівлі- продажу об’єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 1999.
 6. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 7. Кабалкин А.Ю. Договор дарения // Российская юстиция. – 1997. – №8.
 8. Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. – 2000. – № 2.
 9. Кучерук К.І. Договір купівлі-продажу земельної ділянки: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2002.
 10. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 11. Малеина М.Н. О договоре дарения // Правоведение. – 1998. – №4.
 12. Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України: Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – К., 2006.
 13. Притыка Д. Н., Осетинский А. И. Правовое регулирование поставок,- К., 1989.
 14. Ткалич М. Поняття та юридична характеристика договору ренти за цивільним правом України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5.
 15. Шевченко Л. И. Регулирование отношений поставки: теория и практика. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
 16. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність. Монографія. – Тернопіль, 2009.

 

ХІ. Література до тем Розділу Х:

 1. Бондар В.Я. Договір найму житла: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2001.
 2. Борщевський І.В. Договір найму (оренди) нерухомого майна: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Одеса, 2004.
 3. Брунъ А.Г. Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2003.
 4. Вакулович Е.В. Договір оренди транспортних засобів: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2002.
 5. Гончаренко В.О. Договір позички за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві України. – Одеса, 2005.
 6. Гуляк Я.В. Договір найму (оренди) житла за цивільним законодавством України: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Одеса, 2005.
 7. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 8. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.: Инфра-М, 1997.
 9. Косенко В. М. Договір найму (оренди). – К., 2007.
 10. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 11. Мартин В.М. Найм, оренда: до історії понять // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип.35.
 12. Мартин В.М. Особливості суб’єктного складу договору побутового найму (прокату) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 1.
 13. Мічурін Є.О. Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків., 2000.
 14. Мусієнко В.В. Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2003.
 15. Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні. – К., 2005.
 16. Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу за Цивільним і Господарським кодексом України // Реалізація чинних Цивільного Господарського кодексів України проблеми та перспективи: Зб. наук. праць / Редколегія О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АпрН України, 2006.
 17. Якубівський І.Є. Проблеми законодавчого регулювання договору фінансового лізингу на сучасному етапі // Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції 5-6 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім.. І.Франка, 2006.
 18. Якубівський І.Є. Співвідношення між договором фінансового лізингу та договором про надання фінансових послуг // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 18. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.
 19. Якубівський І.Є. Сторони договору фінансового лізингу // Нотар. – 2005. – № 3-4.
 20. Якубівський І.Є. Сучасні проблеми законодавства України про фінансовий лізинг та його зближення з міжнародно-правовими актами у цій сфері // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. – Вип.1.
 21. Якубівський Ігор Євгенович. Договір фінансового лізингу: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003.

 

ХІІ. Література до тем Розділу ХІ:

 1. Басин Ю.Г. Проект. Строительство. Закон. – М., 1989.
 2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договора об исполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002.
 3. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 4. Коссак В.М. Строки в капітальному будівництві. – К.: Будівельник, 1991.
 5. Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строитель­стве.- К.: Наукова думка, 1993.
 6. Лукасевич-Крутник І. Істотні умови договору на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна. – 2008. – № 12.
 7. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 8. Сеник С.В. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві. Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – Львів, 2006.
 9. Сеник С.В. Ціна договору субпідряду в капітальному будівництві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип.41. – 2005.
 10. Юшкевич С.П. Договор строительного подряда. – М., 2002.

 

 

ХІІІ. Література до тем Розділу ХІІ:

 1. Агафонова Н.В. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Автореферат дис…канд. юрид. наук. – К., 2002.
 2. Банківське право: Навчальний посібник/ За заг. ред. А.О.Селіванова. – К.: Ін Юре, 2000.
 3. Безклубий І., Пафик О. Поняття безготівкових розрахункових відносин// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1.
 4. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. – К, 2005.
 5. Безклубий І.А. До питання про юридичну природу договору факторингу// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3.
 6. Безлюдько І. О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом: визначення в законодавстві України // Держава і право. – № 24. – К., 2004.
 7. Безлюдько І. О. Система договорів перевезення за новим законодавством України // Право України. – 2005. – № 9.
 8. Блащук Т.В. Договір як підстава виникнення страхових правовідносин: поняття та ознаки договору страхування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 14. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 241-249.
 9. Богословець В. Особливості укладення договорів про надання правових послуг //Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №11.
 10. Васильєва Валентина Антонівна. Договір консигнації. — Івано-Франківськ : Плай, 2002.
 11. Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг. Монографія. – Івано-Франківськ, 2006.
 12. Васьковський О.В. Правове регулювання відносин за договором на розрахунково-касове обслуговування: Автореферат дис… канд. юрид. – Л., 2004.
 13. Венедіктова І. В. Договір довірчого управління майном в Україні: Навч.-наук. посібник. — Х. : Консум, 2004.
 14. Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // Хозяйство и право. – 1997. – №8.
 15. Волосенко І. Страховий ризик у страховому правовідношенні //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №11.
 16. Грамацький Е.М. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // Право України. – 2003. – № 10.
 17. Грамацький Е.М. Укладення договору зберігання за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11.
 18. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності банків. – К.: Істина, 2001.
 19. Гринюк О. Динаміка договірних відносин з майнового страхування //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №8
 20. Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку// Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9.
 21. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 22. Дроздова Н.В. Договори про надання фінансових послуг: Автореферат дис… канд. юрид. – К., 2005.
 23. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. – М.: БЕК, 1994.
 24. Ємельянчик С. Договір про надання послуг в новому Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №2
 25. Жуков І.М. Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку: Автореферат дис… канд. юрид. – Донецьк, 1998.
 26. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студентів та аспірантів. – Л. : Астролябія, 2002.
 27. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. – Х.: Консум, 2000.
 28. Клепікова О.В. Правова природа договору морського перевезення вантажів // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 3(11).
 29. Колосов Р.В. Договір комісії та інститут посередництва // Правова держава: Щор. наук. пр. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.:ІДП НАНУ. – 2004. – Вип. 15.
 30. Красько І.Є. Договір факторингу// Підприємництво, господарство і право. – 1996. – № 6.
 31. Лепех С. Проблема захищеності прав споживача банківських кредитних послуг// Матеріали ХІУ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2008.
 32. Лепех С.М. Зміна умов та розірвання кредитного договору: деякі недоліки законодавчого регулювання// Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. – Львів, 2003. – Вип. 38
 33. Лепех С.М. Кредитодавець як сторона кредитного договору// Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2003.
 34. Лепех С.М. Окремі проблеми майнової відповідальності за кредитним договором// Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 12
 35. Лепех С.М. Правова сутність комерційного кредиту за Цивільним кодексом України 2003 року// Зб-к тез Міжнародної наукової конференції. – Хмельницький, 2003.
 36. Лепех С.М. Предмет кредитного договору// Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. – Львів, 2000. – Вип. 35
 37. Лепех С.М. Уступка вимоги і перевід боргу в кредитних зобов’язаннях// Вісник Хмельн. ін-ту регіонал. управл. та права. – 2002. – № 2
 38. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. – М.: Статут, 1999.
 39. Луцик Л. Предмет договору транспортного експедирування//Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №12.
 40. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 41. Никифорак В.М. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13. – К.: Ін-т держави і права НАН України. – 2001.
 42. Новосёлова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – М.: Статут, 2000.
 43. Новосёлова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. – М.: Статут, 2003.
 44. Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов’язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 4.
 45. Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса, 2005.
 46. Попов Ю. Соотношение процентов за кредит в повышенном размере, процентов за товарный кредит и неустойки// Юридическая практика. – 2000. – №1.
 47. Приходько В. Послуга як правова категорія //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №5
 48. Рябко Л.Г. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2002.
 49. Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. – М., 1999
 50. Свистун Л. Деякі питання правової природи договорів про перевезення вантажів автомобільним транспортом//Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №11.
 51. Свистун Л. Правове регулювання договору перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №11.
 52. Семенова К. Правове регулювання перестрахування: деякі аспекти// Право України. – 2005. – №2
 53. Тульчевська Н.В. Визначення сторін у договорі депозитного рахунку// Держава і право. – 2001. – Вип. 13.
 54. Чалий Ю.І. Договір банківського кредиту та правові засоби забезпечення поворотності кредитних грошей. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03/ Університет внутрішніх справ. – Х., 1997.
 55. Чапічадзе Я. Об’єкт страхових правовідносин //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №6
 56. Чапічадзе Я. Характеристика та співвідношення форм страхування в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №7
 57. Чапічадзе Я.А. Договір факторингу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03/ Університет внутрішніх справ. – Х., 2000.

 

ХІV. Література до тем Розділу ХІІІ:

 1. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса.- Харьков: Высшая школа, 1981.
 2. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: особенности, типовые структуры, задачи развития // Підприємництво, господарство та право. – 1997.- № 4.
 3. Безклубий І.А. Ліцензійний договір в патентному праві України: Автореф. дис. … канд.юрид.наук. – К., 1995.
 4. Бєгова Т.І. Поняття „ноу-хау” та договір про його передачу: Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – Харків, 2008.
 5. Герасименко В., Луб’яна Е., Солощук М., Федченко Л. Договірні правовідносини при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності // Право України.- 1999.- №7.
 6. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 7. Завальная Ж. Авторський договір та його види: окремі питання // Право України.- 2000.- №8.
 8. Завальная Ж. До питання про відповідальність автора за видавничим договором // Підприємництво, господарство і право .- 2001.- №4.
 9. Завальная Ж. Издательский договор: предмет, права автора и издателя // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- №1.
 10. Капіца Ю. Договори франчайзингу в праві України та Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – №4.
 11. Килимник И. Договор франчайзинга: анализ содержания// Предпринимательство, государство и право. – 2000.- №9.
 12. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу). Монографія. – Харків, 2006.
 13. Коссак В.М. Проблеми договірного регулювання передання майнових прав інтелектуальної власності // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.47. Вип.34. – Миколаїв, 2006.
 14. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К., 2007.
 15. Крижна В. Види договорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. – 2004. – № 4.
 16. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – № 9.
 17. Крижна В.М. Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4.
 18. Лопушанський Т.В. Поняття та ознаки франчайзингу в країнах Європейського Союзу та в Україні // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4.
 19. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 20. Мілаш В. Інтелектуальна власність у сфері договірної діяльності господарюючих суб’єктів//Підприємництво, господарство і право. – 2006.- № 6.
 21. Потоцький М. Передання виключних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності: теоретико-правовий аналіз// Підприємництво, господарство і право. – 2006.- № 9.
 22. Сидоров Я. Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденції в розвитку в Україні// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №1
 23. Цірат А. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн.-практ.пособие. – К.: «ИСТИНА», 2002.
 24. Штумпф Г. Лицензионный договор./ Перевод с немецкого. Богуславский М.М. (ред.).- М.,1988.
 25. Якубівський І.Є. Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу) // Університетські наукові записки. – 2006.-№ 3-4.
 26. Якубівський І. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності// Підприємництво, господарство і право. – 2007.- № 8.
 27. Якубівський І.Є. Ліцензійний договір за новим Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – Вип.41.

 

ХV. Література до тем Розділу ХІV:

 1. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво, господарство та право. – 2006.- № 4.
 2. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 3. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. Монографія. – Львів, 1999.
 4. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 5. Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні. Навч. посібн. – К., 2007.
 6. Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство та право. – 2007.- № 2.

 

ХVІ. Література до тем Розділу ХV:

 1. Берестова І.Е. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11.
 2. Берестова І.Е. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7.
 3. Берестова І.Е. Суб’єктивне ставлення контрагентів у зобов’язаннях з безпідставного збагачення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12.
 4. Голубєва Н.Ю. Поняття публічної обіцянки винагороди та підстави виникнення зобов’язання із публічної обіцянки винагороди //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. – 2005. — Вип. 23.
 5. Голубєва Н.Ю. Правове регулювання публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. – 2005. – Вип. 22.
 6. Донцов С.Е. Возмещение вреда по советскому законодательству. – М.,
 7. Егоров Н. Понятие источника повышенной опасности // Советская юстиция. – – №11.
 8. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Харьков, 1996.
 9. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. – М.,
 10. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. – М., 1970.
 11. Могилянский Л.Г. Возмещение ущерба при столкновении автотранспорта. – М.: Юридическая литература,
 12. Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц. – Львов,
 13. Русу С.Д. Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов’язання до стандартів ЄС // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1-2.
 14. Савицкая А.Н. Возмещение вреда, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Львов, 1982.
 15. Савицька А.М. Майнова відповідальність державних організацій за шкоду завдану їх службовими особами. ЛДУ. 1959.
 16. Савицька А.М. Протиправність – як необхідна підстава відповідальності в зобов’язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Вісник ЛДУ. Серія юридична.1973.
 17. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. – Ленинград, 1983.
 18. Терещенко Н.В. Поняття джерела підвищеної небезпеки // Право України. – 2000. – №11.
 19. Терещенко Н.В. Проблема правового регулювання підвищено небезпечної діяльності на сучасному етапі становлення правової держави // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 13. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 20. Харитонов Е.О. Обязательства, возникающие из ведения чужих дел без поручения в советском гражданском праве. Автореф. дисс. … канд.юрид.наук. – Харьков, 1980.
 21. Чернат В.А. Зобов’язання внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи // Актуальні проблеми держави і права, 2006. – Вип. 25.
 22. Чернат В.А. Місце зобов’язань із рятування життя та здоров’я фізичної особи у системі недоговірних зобов’язань // Актуальні проблеми держави і права, 2006. – Вип. 28.
 23. Шапошніков Д. Умови виникнення зобов’язань внаслідок рятування здоров’я та життя фізичних осіб, за новим Цивільним кодексом України // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць.  Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – Вип. 22.

 

ХVІІ. Література до тем Розділу ХVІ:

 1. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. – № 12.
 2. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток. Монографія. – К., 2007.
 3. Ромовская З.В. Проблемы наследственного договора // Юридическая практика. – 2003. – № 44.
 4. Ромовська З.В. Реформа спадкового права // Українське право. – 1997. – №1.
 5. Рябоконь Є. Правове регулювання часу відкриття спадщини // Вісник прокуратури. – 2001. – № 4.
 6. Рябоконь Є.О. Правові питання прийняття спадщини // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 12. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.
 7. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навч. посіб. – К., 2002.
 8. Шама Н.П. Спадковий договір в цивільному праві України. Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – Львів, 2008.
 9. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. – М.: Юридическая литература, 1985.

 

СУДОВА ПРАКТИКА:

 

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.72 року ”Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц.вид. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28.04.78. “Про судову практику в справах про визнання угод недійсними” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц.вид. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 р. „Про судову практику у справах про захист гідності і честі фізичної особи, а також ділової репутації юридичної особи” // Вісник ВСУ. – 2009. – № 3.
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.2008 р. „Про судову практику у справах про спадкування” // Вісник ВСУ. – 2008. – № 6.
 5. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України № 02-5/111 від 12.03.99. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними” // Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / Відп.ред. Д.М.Притика. – К., 2003.
 6. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 р. у справі №18/203-97 щодо офіційного тлумачення статей 3,23,31,47,48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г.Устименка)
 7. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)
 8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. №4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 9. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Захист честі, гідності й ділової репутації, поновлення прав реабілітованих // Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг.ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.
 10. Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 р. №8-рп/2003 у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей).
 11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. №20 “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №7 “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 13. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Право власності // Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг.ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.
 14. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. №02-5/225 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності” // Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / Відп.ред.Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.
 15. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 31 січня 2001 р. №01-8/98 “Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов’язані із здійсненням права власності та його захистом” // Збірник інформаційних листів Вищого господарського суду України / Відп.ред.Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.
 16. Рішення Конституційного Суду України № 1-2/2004 (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків)// Офіційний Вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 624
 17. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/602 від 24.12.1999 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про заставу»// Юридичний вісник України. – 2002. – № 5.
 18. Оглядовий лист Вищого Господарського суду України № 01-8/637 від 30.05.2001 року «Про практику вирішення окремих спорів, пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань»
 19. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20 лютого 2007 р. № 01-8/91 „Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”.
 20. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/846 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” //Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4.
 21. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 6 травня 2005 р. № 01-8/784 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 4.
 22. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22 січня 2007 р. № 01-8/25 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Юридичний вісник України. – 2007. – № 9-10.
 23. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 лютого 2007 р. № 01-8/78 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Юридичний вісник України. – 2007. – № 13.
 24. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/844 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 25. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4.
 26. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22 січня 2007 р. № 01-8/24 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Юридичний вісник України. – 2007. – № 6.
 27. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/845 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 28. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 грудня 2007 р. № 01-8/974 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)”.
 29. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. № 01-8/31 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність”.
 30. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”.
 31. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 р. № 04-5/76 „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності”.

Матеріали

План практичних робіт

Завдання для контрольної роботи для студентів 2 курсу заочної форми навчання

Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з Цивільного права України для студентів 2 курсу заочної форми навчання

Самостійна робота студента (денна)

Самостійна робота (заочна)

Теми курсових робіт для студентів II курсу денної форми навчання  на 2016/2017 н.р.

Тестові завдання

Тестові завдання на модуль