Соціологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
48доцент Кухар В. М.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
48ПРК-21сдоцент Кухар В. М.
ПРК-22сдоцент Кухар В. М.
ПРК-23сдоцент Кухар В. М.
ПРК-24сдоцент Кухар В. М.

Опис курсу

Мета:  вивчення та змістовний аналіз основних  проблем, що визначені предметним полем розвитку сучасної соціології як галузі наукового знання.

Завдання: формування у студентів соціологічного світогляду щодо розкриття соціальних явищ та процесів, що пронизують соціальні взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності; розвити вміння послуговуватися категоріальним апаратом соціології, її методами  дослідження, а також  теоретичними та концептуальними напрацюваннями.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

–  специфіку об’єкта та предмета соціології;

–  структуру соціологічного знання;

–  рівні соціологічного аналізу;

–  понятійно-категоріальний апарат соціології;

– основи соціологічного аналізу суспільства загалом та його структурних складових на рівні особистості, соціальної групи (спільноти), соціальних організацій та інститутів;

– аналізувати  конкретні соціальні явища та процеси в категоріях соціології;

– логіку структурування суспільства, враховуючи актуальні проблеми соціальної стратифікації та соціальної мобільності;

– основні методологічні принципи організації та проведення соціологічного дослідження.

вміти:

– зробити висновки щодо широкого спектру явищ, що пронизують повсякденне життя людини;

–  аналізувати та розкрити механізми функціонування основних  сегментів розвитку суспільства як складної соціальної системи;

– зреалізувати власну програму прикладного соціологічного дослідження, враховуючи переваги та недоліки кількісного та якісного підходу до вибраної  соціальної проблеми;

– обґрунтувати та обчислити вибіркову сукупність для проведення опитувань громадської думки та експертних досліджень.

 

 

 

Рекомендована література

 1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Арон Р. – М., 1993.
 2. Вербець В. В. Соціологія: навчальний посібник / Вербець В. В., Субот О. А., Христюк Т. А. – Київ, 2009.
 3. Волков Ю. Социология / Волков Ю., Добреньков В., Нечипуренко В., Попов А. – М., 2000.
 4. Волков Ю. Социология / Волков Ю., Мостовая И. – М.,1998.
 5. Гіденс Е. Соціологія / Гіденс Е. – К., 1999.
 6. Громов И. Западная социология / Громов И., Мацкевич А., Семенов В. – СПб., 1997.
 7. Джонсон А. Тлумачний словник з соціології / Джонсон А. – Львів, 2003.
 8. История теоретической социологии. В 4-х т. – М., 1995-1998.
 9. Кравченко А. И. Социология / Кравченко А. И. – Екатеринбург, 1998.
 10. Кравченко С. А. Социологическая теория: дискурс будущего / Кравченко С. А. // Социологические исследования. – 2007. – №3.
 11. Кутуєв П. Соціологія: історичні витоки та сучасні трансформації / Кутуєв П. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – №3.
 12. Лукашевич М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / Лукашевич М., Туленков М. – К., 1999.
 13. Общая социология / [под общ. ред. д.ф. н. проф. А. Г. Эфендиева]. – М., 2000.
 14. Піча В. М. Соціологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття / Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є. – [2-ге вид., перероб. і доповнене]. – Київ–Львів, 2008.
 15. Смелзер Н. Социология / Смелзер Н. – М., 1994.
 16. Социология – наука об обществе. – Харьков, 1996.
 17. Соціологія і психологія: навч. посіб. / [за ред. Ю. Ф. Пачковського]. – Київ, 2009.
 18. Соціологія: підручник / [за ред. В. Г. Городяненка]. – [2-ге вид., перероблене, доповнене]. – К., 2003.
 19. Танчин І. З. Соціологія: навчальний посібник / Танчин І. З. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Київ, 2007.
 20. Тарасенко В. Проблема начала і самообгрунтування соціології / Тарасенко В. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3.
 21. Черниш Н. Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання / Черниш Н. Й. – [5-те вид., перероб. і доп.]. – Київ, 2009.
 22. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. Конспект. – Вип. 1–6 / Черниш Н. – Львів, 1996.

 

 

Допоміжна

 1. Арбєніна В.С. Етносоціологія / Арбєніна В. С. – Харків, 2009.
 2. Адерсон Б. Уявлені спільноти : Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Андерсон Б. – К., 2001.
 3. Бачинин В.А. Социология / Бачинин В. А. – СПб., 2004.
 4. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Вебер М.. – К., 1998.
 1. Гришина Н.В. Психология конфликта / Гришина Н.В. – СПб, 2000.
 1. Громов И. Западная теоретическая социология / Громов И., Мацкевич А., Семенов В. – СПб., 1996.
 2. Дюркгейм Е. Самогубство: Соціологічне дослідження / Дюркгейм Е. – К., 1998.
 3. Захарченко М. В. Історія соціології: від античності до початку ХХ ст. / Захарченко М. В., Погорілий О. І. – К., 1993.
 4. История социологии в Западной Европе и США. – М., 1999.
 5. Кон И. С. Социология личности / Кон И. С. – М., 1997.
 6. Культурология XX век: антология. Философия и социология культуры. – М., 1994.
 7. Майерс Д. Социальная психология / Майерс Д. – СПб., 1997.
 8. Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы / Монсон П. – СП б., 1992.
 9. Нагаєв В.М. Конфліктологія (модульний варіант) / Нагаєв В.М. – К., 2004.
 10. Плахов В.Д. Западная социология ХІХ-ХХ вв. От классики до постнеклассической науки. Серия: Левиафан: Государство. Общество. Личность. Год издания: 2006.
 11. Піча В. М. Соціологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття / Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є. – [2-ге вид., перероб. і доповнене]. – Київ–Львів, 2008.
 12. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г.Почепцов. – М., 2001.
 13. Ручка А. Курс історії теоретичної соціології / Ручка А., Танчер В. – К., 1995.
 14. Современная американская социология. – М., 1994.
 15. Тернер Дж. Структура социологической теории / Тернер Дж. – М., 1985.
 16. Общая социология: учебное пособие/ [под общ. ред. проф. А. Г. Эфендиева]. – М., 2000.
 17. Середа В. В. Етносоціологія / Середа В.В. –Львів, 2007.
 18. Сміт Е. Націоналізм : Теорія, ідеологія, історія / Пер. з англійської / Сміт Е. – К., 2004.
 19. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество / Сорокин П. – М., 1992. Тернер Дж. Структура социологической теории / Тернер Дж. – М., 1985.
 20. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології. – Львів, 1999.
 21. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід / Циба В. Т. – К., 2000.
 22. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Щепаньский Я. – М., 1969.
 23. Юрій М.Ф. Соціологія культури / Юрій М. Ф. – Київ, 2006.

 

Матеріали

Тематика семінарських завдань

 Питання для самостійної роботи