Кримінальне право України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
354Ніколайчук Г. А.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с
432Єзерський Р. Б.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
354ПРК-21сНіколайчук Г. А.
ПРК-22сЛялюк Є. Д.
ПРК-23сСуховерська З. З.
ПРК-24сСуховерська З. З.
432ПРК-21сНіколайчук Г. А.
ПРК-22сЛялюк Є. Д.
ПРК-23сСуховерська З. З.
ПРК-24сСуховерська З. З.

Опис курсу

Мета : дати студентам глибокі знання кримінального закону, чітке уявлення про особливості виникнення і розвитку основних категорій та інститутів кримінального права та допомогти засвоїти положення теорії кримінального права з метою правильного застосування їх у правозтосовній практиці

Завдання

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 1.положення чинного КК України, що регламентують чинність кримінального

закону у часі, просторі, за колом осіб; поняття та ознаки злочину, види злочинів; поняття кримінальної відповідальності та її підставу; елементи та ознаки складу злочину; поняття та види стадій вчинення злочину;

поняття та форми готування до злочину; поняття, ознаки та види замаху на злочин; поняття, ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця; поняття, ознаки співучасті у злочині, види співучасників та  форми співучасті, підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників злочину; поняття, ознаки та види множинності злочинів; поняття, ознаки та

види обставин, що виключають злочинність діяння; поняття, ознаки та види покарань, порядок їх призначення, звільнення від покарання, його відбування; поняття судимості та умови погашення судимості.

2.положення рішень Конституційного Суду України та положення постанов Пленуму Верховного Суду України щодо окремих питань положень Загальної частини  Кримінального права України, які викликають проблеми у судовій практиці.

вміти: користуватися чинним кримінальним законом та правильно застосовувати його законодавчі положення при вирішенні окремих життєвихказусів;

правильно використовувати кримінально-правову термінологію;

аргументувати своє рішення щодо питання кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, п

осилаючись на положення чинного кримінального закону, положення рішень Конституційного Суду України та положень Пленуму Верховного Суду України.

Рекомендована література

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти /М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001.

Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник /Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп.ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. /За ред. проф.П.С.Матишевського, доц. П.П.Андрушка, С.Д.Шапченка. К.: Юрінком Інтер, 1997.

Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ юрид. вузів і фак.-К.: А.С.К., 2001.

Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.). К. Атіка. 2001.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Загальна частина. – К.: Форум, 2001.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. /За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002.

 

Матеріали

Практичні заняття

Самостійна робота

Теми курсових робіт загальна частина

Теми курсових ротіт особлива частина

Контрольні роботи