Історія держави і права України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
154Новосядло І. Ю.ПРК-11с, ПРК-12с, ПРК-13с, ПРК-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПРК-11сРавлінко З. П.
ПРК-12сНовосядло І. Ю.
ПРК-13сРавлінко З. П.
ПРК-14сНовосядло І. Ю.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни є закономірності та особливості виникнення, становлення та розвитку державно-правових інститутів на українських землях від найдавніших часів до сучасності.

Мета та завдання навчальної дисципліни:

Метою є ознайомити студентів і сприяти їхньому розумінню та засвоєнню знань про державу і право в цілому.

Основними завданнями навальної дисципліни є розглянути та проаналізувати основні історико-правові проблеми, які присутні в науці історії держави і права; навчити студентів самостійно аналізувати проблеми історичного розвитку державно-правових явищ, застосовуючи належну наукову методологічну основу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

ЗНАТИ:

– історико-правові передумови та причини становлення Української національної державності;

– основні пам’ятки права різних періодів української історії;

– загальну та спеціальну літературу, яка використовується при вивченні предмету;

– історико-юридичні особливості державного устрою і правових систем, чинних на українських землях у відповідні періоди.

ВМІТИ:

– повно, всебічно і об’єктивно аналізувати процеси виникнення і розвитку типів та форм держави і права, а також державних органів і права на українських землях від найдавніших часів;

– вирізнити особливості державно-правового розвитку Київської Русі та характерні риси Галицько-Волинської держави і права;

– виявляти особливості організації влади і права на українських землях у складі Великого князівства Литовського, Польського королівства, Речі Посполитої;

– аналізувати характерні риси організації влади і права Козацько-Гетьманської держави (1649 – 1783 рр.), органів влади і права Запорізької Січі (1550 – 1775 рр.);

– охарактеризувати державний лад і право на українських землях у складі Російської та Австрійської імперій, Австро-Угорщини;

– пояснити причини та наслідки відродження Української державності та права у 1917-1920 рр.

– з’ясувати правовий статус українських земель у складі Союзу РСР, міжвоєнних Польщі, Румунії та Чехословаччини;

– реконструювати процес розпаду СРСР та відновлення незалежності України, охарактеризувати її державне будівництво та правовий розвиток у 90-х рр. ХХ ст., на поч. ХХІ ст.

Рекомендована література

Першоджерела

 1. Галицько-Волинський літопис (за Іпатіївським списком) // Галицько-Волинська держава XII – XIV ст. – Львів: Світ, 2002.
 2. Денник Начальної Команди Української Галицької Армії. – Нью-Йорк: „Червона калина”, 1974.
 3. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Документи і матеріали.- Т. 1. – Івано-Франківськ, „Лілея-НВ”, 2001.
 4. Літопис самовидця. – Київ: „Наукова думка”, 1971.
 5. Літопис нескореної України: в 2-х кн.– Львів: „Просвіта”, 1993. – Кн. 1.
 6. Повість врем’яних літ. Літопис (за Іпатським списком). – Київ: „Радянський письменник”, 1990.
 7. „Права, за якими судиться малоросійський народ” 1743 / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – Київ: „Книга”, 1997.
 8. Українська Повстанська Армія 1942-1952. Документи і матеріали/ Петро Мірчук. – Львів: „Атлас”, 1991.
 9. Хрестоматія з історії держави і права України  / [упоряд. : А.С. Чайковський (кер.), О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс, В.В. Свистунов, Г.І. Трофанчук]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.
 10. Хрестоматія з історії держави і права України [у 2-х т.]. Т.1. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / зa ред. В.Д. Гончаренка. – К : Ін Юре, 2000. – 472 с.
 11. Хрестоматія з історії держави і права України [у 2-х т.]. Т. 2. Лютий 1917–1996 р. / зa ред. В.Д. Гончаренка. – К : Ін Юре, 2000. – 728 с.
 12. Хроніка міста Львова/ Денис Зубрицький. – Львів: „Центр Європи”, 2002. – 640 с.

 

Базова та додаткова література

 1. Аркас М. Історія України-Русі. – Київ: Вища шк., 1991.
 2. Бедрій М. М. Копні суди на українських землях у ХІV – ХVІІІ ст. : історико-правове дослідження: Монографія / Мар’ян Бедрій. – Львів: Галицький друкар, 2014. – 264 с.
 3. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: Суспільно-політичний і правовий аналіз. – Львів: 1994.
 4. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини : навч. посіб. для студ. вищих та середніх спец. юрид. навч. закл. і ф-тів / І.Й. Бойко. – Львів, 2000. – 120 с.
 5. Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині в складі Польського Королівства (1349–1569 рр.) : монографія / І.Й. Бойко. – Львів, 2009. – 628 с.
 6. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині в складі Польського Королівства (1387–1569) : монографія / І.Й. Бойко. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 344 с.
 7. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в України (ІХ–ХХ ст.) / І. Й. Бойко. – К. : Атіка, 2013. – 348 с.
 8. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ–ХХ ст.) / І. Й. Бойко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.
 9. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904с.
 10. Бондарук Т.І. Західно-руське право : дослідники і дослідження / Бондарук Т.І. – К., 2002. – 214 с.
 11. Голобуцький В.О. Запорізьке козацтво / В.О. Голобуцький. – К. : Вищ. шк., 1994. – 539 с.
 12. Гошко Ю. Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XІV–ХІХ ст. / Ю. Гошко. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. – 336 с.
 13. Гошко Т.Д. Нариси з історії маґдебурзького права в Україні (XVІ – початок XVІІ століття) / Т.Д. Гошко. – Львів : Афіша, 2002. – 255 с.
 14. Грицак Я. Нарис історії України. – Київ: „Генеза”, 2000.
 15. Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 Т. – Київ: Наукова думка, 1994-1998.
 16. Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження. – Львів: ЛьДУВС, «Край», 2008.- 468 с.
 17. Довідник з історії України/ За заг. ред. І.Підкови і Р. Шуста. – Київ: «Генеза», 2001
 18. Дорошенко Д.І.Нариси історії України. – Львів: „Світ”, 1991.
 19. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVІІ – початку XVІІІ ст. / В.А. Дядиченко. – К. : Вид. АН УРСР, 1959. – 531 c.
 20. Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів: вид-во НТШ, 1991.
 21. Захарченко П.П. Історія держави і права України / П.П. Захарченко. – К. : Атіка, 2004. – 368 с.
 22. Зашкільняк Л. Історія Польщі / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2002.
 23. Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVІ–XVІІІ століттях : історичні нариси / Василь Інкін ; упорядкув. та наук. ред. Миколи Крикуна. – Львів: Добра справа, 2004. – 420 с.
 24. Історія держави і права України : підручник / за ред. А.С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.
 25. Історія держави і права України: у 2-х Т. / За ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К.: Вид. дім „Ін.Юре”, 2003.
 26. Історія Українського війська 1917-1995/ Упор. Я.Дашкевич. – Львів: „Світ”, 1996.
 27. Історія українського права / за ред. І.А. Безклубого. – К. : Грамота, 2010. – 336 с.
 28. Кобилецький М. Маґдебурзьке право в Україні (XІV – перша половина XІX ст.) / М. Кобилецький. – Львів : ПАІС, 2008. – 406 с.
 29. Ковальова С.Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича 1468 року : монографія / С.Г. Ковальова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 112 с.
 30. Ковальова С.Г. Судоустрій і судочинство на українських землях Великого князівства Литовського : монографія / С.Г. Ковальова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2008. – 200 с.
 31. Копиленко О.Л. Копиленко Л.М. Держава і право України 1917- 1920. – К.: Либідь, 1997.
 32. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984. – 176 с.
 33. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.
 34. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993. – 200 с.
 35. Кузьминець О. Історія держави і права України / О. Кузьминець, В. Калиновський. – К. : України, 2002. – 446 с.
 36. Кульчицький В.С. Апарат управління Галичиною в складі Австро-Угорщини / Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Настасяк І.Ю. Мікула О.І.– Львів, 2002. – 88 с.
 37. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVІІІ ст. / В.С. Кульчицький. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – 30 с.
 38. Кульчицький В.С. Галицько-Волинська держава (1199 – 1349) / Кульчицький В.С., Тищик Б.Й., Бойко І.Й.. – Львів: Бібльос, 2006. – 280 с.
 39. Кульчицький В.С. Історія держави і права України / Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. – К.: Атіка, 2006.
 40. Литвин М.Р. Історія ЗУНР / Литвин М.Р., Науменко К.С. – Львів: „Олір”, 1995.
 41. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 1917-1921. – Київ: Темпора, 2003.
 42. Мироненко О.М. Світоч української державності. – Київ, 1995. – 327 с.
 43. Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР. – К., 1959. – 490 с.
 44. Музиченко П. Історія держави і права України. Навч. пос. – Київ: „Знання”, 2000. – 662 с.
 45. Музиченко П. Суд і судочинство на українських землях XІV–XVІ століть / П. Музиченко, С. Ковальова, Н. Долматова, М. Крумаленко, Н. Єфремова. – Одеса : Астропринт, 2000. – 180 с.
 46. Нагаєвський І. Історія Української держави ХХ століття. – Київ, 1993. – 413 с.
 47. Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис історії / Я. Падох. – Нью-Йорк ; Львів, 1990. – 128 с.
 48. Правова ідеологія і право на етапі становлення тоталітарного режиму (1919–1941). – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.
 49. Правовий звичай як джерело українського права ІХ–ХІХ ст. / за ред. І.Б. Усенка. – К. : Наукова думка, 2006. – 279 с.
 50. Рубаник В.Є. Інститут права власності в Україні : проблеми зародження, становлення й розвитку в період до 1917 р. : історико-правове дослідження / Рубаник В.Є. – Х., 2002. – 352 с.
 51. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – Київ, 1993. – 192 с.
 52. Смолій В. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648 – 1676 рр.) / Смолій В., Степанков В. – К, 2009. – 467 с.
 53. Стерчо П. Карпато-Українська держава. – Львів: За вільну Україну, 1994.
 54. Терлюк І.Я. Історія держави і права України. / Терлюк І.Я. – К. : Атіка, 2011. – 944 с.
 55. Тищик Б.Й. Становлення української державності на західноукраїнських землях напередодні і в роки Другої світової війни. – Львів: „Тріада плюс”, 2006. – 92 с.
 56. Тищик Б.Й.Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права. – Львів: „Тріада плюс”, 2001. – 392 с.
 57. Чубатий М. Огляд історії українського права: історія джерел та державного права / М. Чубатий ; за ред. доц. В. Іваненка. – Мюнхен ; Київ : Ноосфера, 1994. – 224 с.
 58. Шевчук В. Козацька держава. – Київ: „Абрис”, 1995. – 260 с.

Матеріали

Тематика курсових ІДП України 16-17

Методичні вказівки для написання курсових робіт

Самостійна робота

Плани семінарських занять ІДП України